Послуги

Цивільне право

Циві́льне пра́во (лат. ius civile; англ. civil law, нім. Zivilrecht, фр. droit civil) — галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайновіправові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права — фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб’єктами публічного права. Предметом

Перейти »

Адміністративне право

Адміністрати́вне пра́во — це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Адміністративне право регулює діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ,

Перейти »

Енергетичне право

Енергетичне право – це  система правових норм, що регулюють суспільні відносини які виникають у звязку з виробництвом, перетворенням, передачею, реалізацією, використанням та збереженням різних видів

Перейти »

Міжнародне право

Міжнаро́дне пра́во — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з

Перейти »

Міграційне право

Міграційне право — галузь права, що регулює пересування людини і зміну нею місця проживання або перебування. Як правило, міграційне право охоплює імміграцію, еміграцію, внутрішню міграцію і тимчасове перебування

Перейти »

Корпоративне право

Корпорати́вні права́ — це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або

Перейти »

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) — результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб. Право інтелектуальної власності — у найширшому розумінні означає

Перейти »

Спортивне право

Спортивне право – це галузь права, що регулює правовідносини, які виникають між суб’єктами спорту в процесі  професійної і любительської спортивної діяльності. Основними нормативними актами в

Перейти »

Судовий процес

Судовий процес – це порядок застосування норм різних галузей  права  судами України в результаті вирішення індивідуальних справ та спорів між суб’єктами правовідносин.

Перейти »

Злиття та поглинання

Злиття і поглинання (англ. mergers and acquisitions або англ. takeovers) — термін, який використовується в Україні для позначення правочинів, в результаті яких: існуючий власник контрольного пакету акцій публічного або приватного акціонерного товариства відчужує на погоджених

Перейти »

Податкове право

Податкове право — складний фінансово-правовий інститут, який регулює владні відносини по встановленню, введенню та справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових

Перейти »

Банкрутство

Банкру́тство (від італ. Bancarotta — зломаний банк) — процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості

Перейти »

Господарське право

Господа́рське право — це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, повязаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів.

Перейти »

Кримінальне право

Криміна́льне пра́во — одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права — це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що

Перейти »